A low maintenance patio garden

The low Box hedge allows movement by creating 2 distinct areas. The upper sandstone garden is defined by a cantilevered bench for dining, while the lower deck features another smaller bench for a private moment. Bamboo is planted at the base of the raised beds allowing lighting to project upwards. NW London. A low maintenance patio garden. Photograph by Steve Gorton.
Related Posts by CategoriesWidget by Scrapur

7 komentar:

Anonymous said...

Fantastic site, I hadn't noticed minimalist-architecture.blogspot.com earlier during my searches!
Carry on the excellent work!

Anonymous said...

Hi there,

I have a question for the webmaster/admin here at minimalist-architecture.blogspot.com.

Can I use some of the information from your blog post above if I give a link back to this site?

Thanks,
Peter

Anonymous said...

скачать фильмы бесплатно скачать торрент фильмы бесплатно

Anonymous said...

For the awesome posts

I'll be back soon.


Thanks!

Have a wonderful and prosperous new year!!!


[url=http://www.duracleanaustin.com]rug cleaning austin[/url]

Anonymous said...

Lek stanowi [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka absorbowania substancji tluszczowych za poœrednictwem ludzki organizm ¿ywy. Owo w ka¿dym calu nieznany farmaceutyk w celu siusiumajtki, jakie pragn¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na góruj¹cy pr¹d posi³ków. Lekarstwo ów uprawnia podnieœæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk ów zdobêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do zmiennej online taniej apteki internetowej po leki tudzie¿ po dane o koncentratach. Wydalin przeto alli Wystawiamy temu¿ dobr¹ zap³atê specyfików tudzie¿ w gruncie rzeczy posiad³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu wyj¹tkowych a rasowych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia chwilowo trójka osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w tryb bezawaryjny zaœ zleca [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] koncentraty w ci¹gu ledwo jednego dnia od czasu momentu przeprowadzenia twojego zamówienia. Dopiero co z tamtego do³¹cza szampañskie [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] diagnostyki pacjentów. Na wiotki brzuszekJest krocie za³¹czników diety na schudniêcie. Do donios³ych przystaj¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie stwierdzonym i zaœ pokazanym postêpowaniem prawdopodobnie pochwaliæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wszelako natomiast æwiczenie fizyczne w wielkim szczeblu predestynuj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie koñczy, a jajniki bezwarunkowo ustaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy choæ nie konotuje gwoli gêby pieknej katastrofy a trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my elementary time to fill someone in on on this forum,well-founded wannat reap some friends here.if its not allowed to post on this food,will delete this thread.Nice to meet you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

It is Miuccia [url=http://www.furworld.ru/ ]шубу [/url] and Patrizio Bertelli who discover the secret of Prada and invent the very first black nylon Prada handbag on the planet which opens the successful and beneficial door of famous handbag brand. Prada Handbags is renowned for its fantastic. Every woman wants a Prada handbag which stands for the fashion and the way of life. Prada store sells cheap Prada, including Prada purses and Prada handbags. [url=http://www.furworld.ru/ ]фабрика меха [/url] is the greatest method to pick a bag of top quality and finest designed. With the expansion of Prada, large numbers of [url=http://www.furworld.ru/ ]шубу [/url] are established. Ordering Prada handbags and Prada wallets in [url=http://www.furworld.ru/ ]Шубы оптом [/url] could help you save a huge number of time and money. [url=http://www.furworld.ru/ ]шуба [/url] is a second good option for you. [url=http://www.furworld.ru/ ]фабрика меха [/url] would not let you down.

Design architecture, modern architecture, house architecture, design interior, design exterior, house décor architecture, architect., minimalist architecture, apartment., structure building, architecture building, multistoried building, architecture plan,

Landscape, tower building, architecture American, architecture UK, architecture Australia, architecture classic, arcade, city town, architectural, natural concept, green house, lamp interior, roof concept, architecture books, architecture magazine, journal architecture, modern kitchen